projectJaarverslagen

Verslag van het bestuur – 2021

De stichting heeft over 2021 een bedrag van €68.280 onttrokken aan haar bestemmingsreserve.

Met genoegen bieden wij u hierbij het verslag aan over 2021. Voor onze stichting was het wederom een betekenisvol jaar waarin we verschillende meerjarige en kortdurende projecten hebben ondersteund. In totaal heeft Stichting AKBHHH in 2021 voor € 123.200 gedoneerd aan langlopende projecten en voor € 38.242 aan zogenaamde incidentals.

De impact van Covid was ook in 2021 duidelijk merkbaar bij de verschillende projecten die we steunen. White Cows in Uganda, Home of Hope in Sri Lanka en Stichting Straatkinderen Medellín in Colombia hebben bijvoorbeeld in belangrijke mate met de gevolgen van de pandemie te kampen gehad.

Anderzijds hebben we gezien dat er juist door de crisis een enorme daadkracht is ontstaan. Projecten hebben extra hard gewerkt aan fondsenwerving. Dit heeft geleid tot positieve ontwikkelingen zoals de totstandkoming van een tweede huis voor master studenten in Marrakesh door Dar Moustaqbel.

In 2021 hebben we ook tal van kleinere donaties gedaan zoals het taalproject LOGO2000 van Stichting Kambo in Zambia en de Stichting TechMeUp die studenten helpt een technische opleiding te starten. Verder is het bijzonder aangrijpende fotoboek van Stichting F-Fort foundation het vermelden waard.

Ook de natuur was weer onstuimig in 2021. Hevige regenval in november zorgde ervoor dat Oost-Kalimantan onder water kwam te staan. We hebben noodsteun verleend aan Stichting Masarang om de orang-oetans in veiligheid te brengen en van voedsel te voorzien.

Het One Acre Fund biedt ondersteuning aan boeren in Oeganda en heeft van ons in 2021 een laatste donatie ontvangen. Tevens hebben we de samenwerking met IMC Basis tot een goed einde gebracht.

Voortbouwend op een eerste donatie aan het ziekenhuis in Ecuador hebben we dit jaar een structurele overeenkomst opgesteld met Stichting Quina Care. Niet alleen hebben we hen financieel ondersteund, ook hebben we actief meegedacht over het meerjarenplan en de strategiebepaling.

Verder hebben we onze steun toegezegd aan Stichting Studiezalen Amsterdam voor trajecten gericht op huiswerkbegeleiding en voor het programma Homebase gericht op de ouders van de kinderen.

Dicht bij huis hebben we een bezoek gebracht aan het Collectief Eemland, een agrarisch initiatief voor natuurbeheer in Eemland. Het project van de boeren is erop gericht de weidevogels een betere broed- en foerageergebied te geven.

Stichting AKBHHH werft geen fondsen. Conform de meest recente schenkingsovereenkomst heeft Stichting AKBHHH in juni 2021 de vierde van vijf jaarlijkse donaties van €100.000 ontvangen. Als er na 2022 geen nieuwe donatie wordt gedaan, zal het fonds langzaam uitgeput raken. Voorlopig is dat nog niet zo ver en gaan we door met het ondersteunen van mooie en bijzondere projecten.

Het bestuur van Stichting AKBHHH werkt onbezoldigd en declareert geen kosten.
In 2021 hebben we afscheid genomen van onze secretaris Weja Morsink en van Annemarth Hiebendaal, onze juridisch secondant. We danken Weja en Annemarth voor hun geweldige bijdrage de afgelopen jaren. Graag heten wij onze nieuwe secretaris Kyra Andriese en Georgina Nühn als juridisch secondant van harte welkom.

De bijzondere projecten die AKBHHH ondersteunt, blijven we op de voet volgen. We hebben bewondering voor de bevlogenheid en het doorzettingsvermogen van de vaandeldragers, juist in tijden van crisis. Ook in 2022 willen we meehelpen om een bijdrage aan een betere wereld te geven, zowel dichtbij als ver weg.

Staat van baten en lasten over 2021 in euro’s:

Baten
Ontvangen giften                                     100.000
Overige opbrengsten                                          0
Totaal baten                                            100.000

Lasten
Uitgave giften                                           161.442
Overige kosten                                              6.838
Totaal lasten                                           168.280

Saldo baten en lasten                      ./. 68.280
Onttrekking bestemmingsreserve      ./. 68.280
Saldo baten en lasten                                       0

 

Stichting AKBHHH jaarrekening 2021

Stichting AKBHHH standaardformulier ANBI 2021

 

*****

Verslag van het bestuur – 2020

De stichting heeft over 2020 een bedrag van €68.603 onttrokken aan haar bestemmingsreserve.

We kijken terug op een mooi en bijzonder jaar. In 2020 hebben we wederom een aantal inspirerende langlopende projecten gesteund, waaronder Stichting Home of Hope NL, Stichting Moustaqbel, White Cows Foundation, Stichting IMC Weekendschool en One Acre Fund. Daarnaast hebben we tal van kleinere donaties (incidentals) gedaan aan mooie projecten, zoals o.a. Stichting ’s Teun en Toeverlaat van de jonge Teun Toebes, die zich met hart en ziel inzet voor demente bejaarden en het taalproject LOGO2000 van Stichting Kambo in Zambia.

Vanwege de coronapandemie hadden veel projecten het moeilijk. Inkomstenbronnen vielen weg en de omstandigheden waaronder de projecten uitgevoerd moesten worden, waren lastig. Omdat alle kleine beetjes helpen, hebben we Stichting Welcome App (voorheen Stichting Blendin), Stichting Straatkinderen Medellín en Stichting Masarang (een oude bekende) verblijd met een extra coronadonatie.

Sinds 2019 zijn we financieel betrokken bij Stichting Klabu en Stichting Welcome App. Beide zijn prachtige initiatieven met bevlogen vaandeldragers die zich inzetten voor respectievelijk verbetering van de leefomstandigheden van vluchtelingen in vluchtelingenkampen in Afrika en het bevorderen van integratie voor nieuwkomers in Nederland. We beschouwen deze projecten als veelbelovend en hebben daarom in 2020 besloten hen voor meerdere jaren substantieel te steunen.

In 2020 hebben we de laatste donatie gedaan aan To Be Worldwide en aan Benares School Fonds. Beide projecten hebben we langdurig gesteund en met een positief gevoel nemen we afscheid. We zijn trots op de vooruitgang die beide projecten hebben kunnen bewerkstelligen mede dankzij onze jarenlange steun.

Naast het bieden van financiële steun hebben we het afgelopen jaar ook een aantal projecten kunnen helpen door mee te denken over doorontwikkeling, groei en strategiebepaling.

Voor meer informatie over onze projecten verwijzen we graag naar onze website: www.akbhhh.nl.

 

 

De uitgaven van Stichting AKBHHH bedroegen in 2020 €168.645 waarvan €118.200 aan meerjarige projecten, €41.993 aan incidentele donaties en €8.452 aan overige kosten. De ontvangen giften in 2020 bedroegen €100.000 en de rente-inkomsten waren €42.

In totaal is voor €49.500 aan 2020 donaties uitgekeerd in januari 2021.

Het saldo op de rekening bij ABN AMRO nam in het verslagjaar door bovengenoemde bewegingen af van €740.730 tot €721.627.

Conform de meest recente schenkingsovereenkomst heeft Stichting AKBHHH in december 2020 de derde van vijf jaarlijkse donaties van €100.000 ontvangen. AKBHHH werft geen fondsen. De beschikbare financiële middelen worden aangewend voor de projecten en als er na 2022 geen nieuwe donatie wordt gedaan, dan zal het fonds langzaam uitgeput raken. Voorlopig is dat nog niet zo ver en gaan we gestaag door met het ondersteunen van mooie en bijzondere projecten. Intussen is het beleid erop gericht geen beleggingsrisico’s te nemen. Het vermogen wordt derhalve aangehouden op een spaarrekening bij ABN AMRO.

Het bestuur van Stichting AKBHHH werkt onbezoldigd en declareert geen onkosten.

Na het vertrek van accountant Marc Habraken, die jarenlang om niet de jaarrekening voor Stichting AKBHHH heeft opgesteld, zijn wij blij met de toezegging van Nico Rood van accountantskantoor Rood & Co in Laren, om deze taak de komende periode op zich te nemen.

Met dank aan alle bestuursleden, Weja en Annemarth voor hun geweldige bijdrage in 2020.

De financiële positie van de stichting is uitstekend. Ultimo 2020 beschikt de stichting over een liquiditeitssaldo van €721.627 en een in de toekomst te besteden bestemmingsreserve van €672.127.

 

Staat van baten en lasten over 2020 in euro’s:

Baten
Ontvangen giften                                     100.000
Overige opbrengsten                                         42
Totaal baten                                            100.042

Lasten
Uitgave giften                                           160.193
Overige kosten                                              8.452
Totaal lasten                                           168.645

Saldo baten en lasten                      ./. 68.603
Onttrekking bestemmingsreserve      ./. 68.603
Saldo baten en lasten                                       0

Stichting AKBHHH jaarrekening 2020

Stichting AKBHHH standaardformulier ANBI 2020

 

*****

Verslag van het bestuur – 2019
De stichting heeft over 2019 een bedrag van €76.195 onttrokken aan haar bestemmingsreserve.

2019 was wederom een mooi jaar waarin we verschillende meerjarige en kortdurende projecten hebben gesteund. In totaal heeft Stichting AKBHHH in 2019 voor €154K gedoneerd aan langlopende projecten en voor bijna €30K aan incidentals.
We hebben besloten tot verlenging van een aantal meerjarige overeenkomsten; Stichting Home of Hope NL, Stichting IMC Weekendschool en ook One Acre Fund kunnen de komende jaren blijven rekenen op onze financiële steun. Het is bijzonder om te zien hoeveel zij de afgelopen jaren hebben bereikt op het gebied van groei, vernieuwing en verduurzaming. Daar blijven wij graag een beetje aan bijdragen.

De eenmalige bijdragen aan Dar Moustaqbel in Marrakesh en aan Stichting Straatkinderen Medellín in Colombia zijn beiden in 2019 omgezet naar meerjarige overeenkomsten. De vaandeldragers hebben ons het afgelopen jaar de unieke meerwaarde van hun projecten laten zien. Zij maken écht verschil.

De incidentals die we het afgelopen jaar hebben gesteund dragen stuk voor stuk bij aan een mooiere wereld. Een aantal verdient speciale aandacht: Oma’s Soep Groningen probeert eenzaamheid tegen te gaan en voedselverspilling te verminderen, Stichting Blendin zet zich in voor bevordering van de integratie van nieuwkomers en Stichting The Tipping Point streeft naar een gezondere leefomgeving voor bestuivende diersoorten. Genoemde initiatieven hebben gemeen dat ze opgezet zijn en geleid worden door enthousiaste en inspirerende mensen die met humor hun missie verkondigen. Dát spreekt ons aan.

Dicht bij huis hebben we ook mooie projecten gesteund. Collectief Eemland heeft een bijdrage ontvangen ten behoeve van een experimenteel biologisch zaaiprogramma en Stichting De Gooische Mij heeft een groente-/bloemenkas kunnen aanschaffen van onze donatie.

In 2019 hebben we tevens het eerste deel van de toegezegde bijdrage aan de onderhoudskosten van Stichting OKI uitgekeerd.

Voor meer informatie over onze projecten verwijzen we graag naar onze website: www.akbhhh.nl.

            

Naast het bieden van financiële steun hebben we het afgelopen jaar ook een aantal projecten kunnen helpen door mee te denken over doorontwikkeling, groei en strategiebepaling.

De uitgaven van Stichting AKBHHH bedroegen in 2019 €189.607 waarvan €154.080 aan meerjarige projecten, €28.750K aan incidentele donaties en €6.777 aan overige kosten. De ontvangen giften bedroegen in totaal €113.200 en rente-inkomsten waren €212.

Het saldo op de rekening bij ABN AMRO nam in het verslagjaar door bovengenoemde bewegingen af van €816.925 tot €740.730.

Conform de meest recente schenkingsovereenkomst heeft Stichting AKBHHH in december 2019 de tweede van vijf jaarlijkse donaties van €100.000 ontvangen.

De €13.200 die in december is gestort op de rekening van stichting AKBHHH betreft twee scholarships die door een donateur voor een periode van vijf jaar zijn toegezegd aan kanthari tijdens een door onze stichting georganiseerde fundraisingavond in oktober 2015. Het bedrag is in zijn geheel overgeboekt naar de rekening van Braille Without Borders. Dit was de laatste schenking door de betreffende donateur.

AKBHHH werft geen fondsen. De beschikbare financiële middelen worden aangewend voor de projecten en als er na 2022 geen nieuwe donatie wordt gedaan, dan zal het fonds langzaam uitgeput raken. Voorlopig is dat nog niet zo ver en gaan we gestaag door met het ondersteunen van mooie en bijzondere projecten. Intussen is het beleggingsbeleid erop gericht geen risico’s te nemen. Het vermogen wordt derhalve aangehouden op een spaarrekening bij ABN AMRO.

Het bestuur van Stichting AKBHHH werkt onbezoldigd en declareert geen onkosten.
Ik dank alle bestuursleden, Weja en Annemarth voor hun geweldige bijdrage in 2019.
De financiële positie van de stichting is uitstekend. Ultimo 2019 beschikt de stichting over een liquiditeitssaldo van €740.730 – en een te besteden bestemmingsreserve van €740.730, -.

 

Staat van baten en lasten over 2019 in euro’s:

Baten
Ontvangen giften                                     113.200
Overige opbrengsten                                       212
Totaal baten                                            113.412

Lasten
Uitgave giften                                           182.830
Overige kosten                                              6.777
Totaal lasten                                           189.607

Saldo baten en lasten                      ./. 76.195
Onttrekking bestemmingsreserve      ./. 76.195
Saldo baten en lasten                                      0

AKBHHH Volledig jaarverslag 2019

 

 

*****

Verslag van het bestuur – 2018
De stichting heeft over 2018 een bedrag van €76.349 onttrokken aan haar bestemmingsreserve.

In 2018 hebben wij als bestuur van Stichting AKBHHH ons beleid uitvoerig onder de loep genomen.
Onze naam Alle Kleine Beetjes Helpen Ha Ha dekt nog steeds de lading. We steunen prachtige projecten en proberen echt een verschil te maken zonder onszelf al te serieus te nemen. Zo kunnen we niet de wereld veranderen, maar wel de wereld van een kind.

Al onze projecten zijn onder te verdelen in Onderwijs, Natuur, Gezondheidszorg en Ontwikkelingshulp. Een groot deel van de huidige projecten valt onder onderwijs, met name omdat we op dit gebied met relatief kleine bedragen écht verschil kunnen maken.

Onze projecten zijn meerjarig. Hierdoor kunnen we relaties opbouwen met de projecten en blijkt dat we meer toe kunnen voegen dan alleen geld. Ons beleid om eerst met een incidentele ondersteuning te beginnen en later misschien door te gaan en uit te bouwen bevalt goed, dus daar gaan we mee door.
De grote meerderheid van onze projecten wordt uitgevoerd in het buitenland: Afrika, Azië en sinds kort ook Latijns-Amerika. We vinden het belangrijk meer aandacht te besteden aan initiatieven dicht bij huis.

     

In 2018 hebben wij de laatste schenking aan Masarang gedaan. We hopen dat onze jarenlange betrokkenheid bijgedragen heeft aan het succes van het werk van Willie Smits op Sulawesi en Kalimantan. Ondersteuning van de lokale bevolking om te leven van wat het bos te bieden heeft, herbebossing en steun aan de Orang Oetans. Een prachtig en duurzaam initiatief waar we met veel voldoening op terug kijken.

Ook kwam een einde aan onze steun aan het project van One Acre Fund in Tanzania. Duizenden boeren hebben de productiviteit van hun land sterk zien verbeteren waardoor velen aan de armoede kunnen ontsnappen en hun kinderen meer kans hebben op betere scholing.

Na afloop van onze steun aan To Be World Wide hebben we besloten om Nellie Kirschner te helpen bij de opzet van een alumni programma.

In 2018 zijn we begonnen met het steunen van een scholingsprogramma van White Cows foundation voor meisjes in Uganda. Met lange adem, meisje voor meisje.

Verder zijn we in 2018 gestart met incidentele donaties aan Stichting Haut Atlas in Marrakesh en Stichting Straatkinderen Medellín, die beide omgezet worden in meerjarige projecten.

Voor meer informatie over onze projecten verwijzen we graag naar onze website.

Vanaf 2018 zal er gedurende vijf jaar weer een jaarlijkse donatie van €100.000 door Stichting AKBHHH worden ontvangen.
Onze uitgaven bedroegen €190.077, waarvan €135.700 aan projecten, €44.625 aan incidentele donaties en €9.752 aan ondersteunende kosten. Overigens wordt het bestuur niet betaald en worden er geen onkosten gedeclareerd. Het saldo op de rekening bij ABN AMRO nam in het verslagjaar door bovengenoemde bewegingen af van €893.274 tot
€816.925.

AKBHHH werft geen fondsen en heeft niet als doelstelling om voort te blijven bestaan. De beschikbare financiële middelen worden aangewend voor de projecten en als er na 2022 geen nieuwe donatie wordt gedaan, dan zullen de middelen van het fonds langzaam uitgeput raken. Voorlopig is dat nog niet zo ver en gaan we gestaag door met het ondersteunen van mooie en bijzondere projecten.

In 2018 is Barbara Meijer afgetreden als bestuurslid. We zijn blij dat we in Syl van Zadelhoff een goede opvolger hebben gevonden.
Ik dank alle bestuursleden, Weja en Annemarth voor hun geweldige bijdrage in 2018.

De financiële positie van de stichting is uitstekend. Ultimo 2018 beschikt de stichting over een liquiditeitssaldo van €816.925 en een te besteden bestemmingsreserve van €816.925.

 

Staat van baten en lasten over 2018 in euro’s:

Baten
Ontvangen giften                                     113.200
Overige opbrengsten                                       528
Totaal baten                                            113.728

Lasten
Uitgave giften                                           180.325
Overige kosten                                              9.752
Totaal lasten                                           190.077

Saldo baten en lasten                      ./. 76.349
Onttrekking bestemmingsreserve      ./. 76.349
Saldo baten en lasten                                      0

AKBHHH Volledig jaarverslag 2018

 

 

*****

Verslag van het bestuur – 2017

De stichting heeft over 2017 een bedrag van €113.673 onttrokken aan haar bestemmingsreserve.

In 2017 heeft Stichting AKBHHH haar werk van de afgelopen jaren onveranderd voortgezet. Sinds de oprichting van de stichting steunen we projecten op het gebied van natuur, gezondheidszorg en ontwikkelingshulp. In 2017 is de term ‘onderwijs’ toegevoegd aan de doelstelling van de stichting. Er worden nog steeds meerjarige relaties met projecten opgebouwd. Dit leidt tot een dialoog waarin wederzijds vertrouwen wordt opgebouwd. De projecten zijn niet exclusief afhankelijk van Stichting AKBHHH. Voor een zorgvuldige afronding van de projecten wordt geruime tijd voor beëindiging van de overeenkomst over de toekomst van het project gesproken.

De relatie met Stichting Benares School Fonds beleefde haar 7e jaar. We zijn blij dat het voor vele kinderen in Varanasi mogelijk is om, mede door onze steun, kwalitatief goed onderwijs te volgen.  Conny van Staalen, al zeven jaar de gedreven vaandeldrager van dit project, bezoekt op regelmatige basis alle scholen om vast te stellen of het geld goed besteed wordt en de plannen volgens afspraak worden uitgevoerd.

Inmiddels steunen we Stichting Home of Hope NL in Sri Lanka ook alweer zes jaar. Onder de bezielende leiding van vaandeldrager Rebecca Bijker is er een stabiele basis van ‘steunpilaren’ gevormd, waardoor zorgvuldig aan de verdere ontwikkeling en groei van Home of Hope gewerkt kan worden. Machteld is actief betrokken bij het verbeteren van de externe communicatie. Iedereen rond Home of Hope kreeg vlak voor kerst een groot verdriet te verwerken toen Home of Hope bestuurslid en vriendin Mary-Ann Kaarsgaren overleed.

Piero bezocht Stichting ToBe Worldwide in Ghana. Met zijn dochter Cato heeft hij zelf kunnen zien hoe belangrijk het werk is dat onder leiding van Nellie Kirschner-Timmer tot stand wordt gebracht. De oorspronkelijke overeenkomst met ToBe is na vijf jaar ten einde gekomen, maar het bestuur heeft unaniem besloten om de samenwerking met ToBe een vervolg te geven en hiermee de opbouw van een alumni-netwerk mede mogelijk te maken.

        

Onze voorziening voor onderhoud van Villa OKI wordt langzaam opgebouwd en is nog niet aangesproken. Met veel plezier steunen we dit bijzondere initiatief dat begeleid wonen van jong volwassenen met een beperking mogelijk maakt in het hart van Bussum.

De 2017 donatie aan Masarang is vroegtijdig uitgekeerd in december 2016. Het hele Masarang team werkt hard aan verdere groei en ontwikkeling van de verschillende projecten in Indonesië met als doel mens en natuur beter met elkaar in balans te brengen.

Onze steun aan One Acre Fund in Tanzania is in 2017 voortgezet. Inmiddels profiteren meer dan 500.000 boeren van de verschillende programma’s. De verhoogde landbouwopbrengsten zorgen direct voor verbeterde leefomstandigheden van deelnemende boeren.  In 2018 loopt ons contract af en wordt de toekomst bezien.

In 2017 is Stichting AKBHHH begonnen met het steunen van een nieuw project: IMC-Basis op De Caleidoscoop in Almere. Leerlingen van groep 7/8 krijgen een ochtend in de week les van enthousiaste vakexperts.  Mede hierdoor ontwikkelen de kinderen hun sociale vaardigheden en leren zij dromen over hun eigen toekomst. Wij hopen met dit project bij te dragen aan gelijke kansen voor alle kinderen in Nederland.

De incidentele donaties van 2017 kwamen o.a. ten goede van Stichting Vogelopvang, Human Rights Watch, KiKa en Amsterdam City Swim. Ook hebben we voor Natuurmonumenten de aanschaf van een waterpomp gefinancierd voor bevordering van de biodiversiteit in natuurgebied Eemland.

In totaal werd bijna €130.000 uitgegeven, waarvan zo’n €122.000 rechtstreeks naar de projecten ging. De rest werd besteed aan administratieve en organisatorische ondersteuning. De bestemmingsreserve aan het einde van het verslagjaar bedroeg €893.274.

Conform verwachting heeft Stichting AKBHHH in 2017 geen nieuwe schenking ontvangen. Wel is er een bedrag van €13.200 gestort op de rekening van de stichting. Dit betreft twee scholarships die zijn gedoneerd tijdens de kanthari fundraisingavond in oktober 2015. Er is in totaal €26.400 overgeboekt naar de rekening van Braille Without Borders. Dit betreft twee gedoneerde scholarships uit 2016 en twee uit 2017. Een van de donateurs heeft in 2015 toegezegd Braille Without Borders voor een periode van vijf jaar financieel te willen steunen met jaarlijks twee kanthari scholarships. De komende twee jaar zal deze schenking gedaan worden aan Stichting AKBHHH en door ons overgeboekt worden naar Braille Without Borders.

Het bestuur werkt nog altijd onbezoldigd. In 2017 namen wij vrolijk en verdrietig afscheid van Elsbeth van Rhijn, die vanaf het begin mede vorm heeft gegeven aan AKBHHH. Haar plaats in het bestuur is overgenomen door Marie-Emma Vigeveno. Haar nieuwe impulsen zullen hun weerslag in de portefeuille van projecten gaan vinden.

Ik dank Weja, onze secretaris, Annemarth, onze juridisch secondant en de bestuursleden voor al het goede werk in 2017.

De financiële positie van de stichting is uitstekend. Ultimo 2017 beschikt de stichting over een liquiditeitssaldo van € 893.274, – en een te besteden bestemmingsreserve van
€ 893.274, -.

 

Staat van baten en lasten over 2017 in euro’s:

Baten
Ontvangen giften                                      13.200
Overige opbrengsten                                  2.096
Totaal baten                                             15.296

Lasten
Uitgave giften                                           121.475
Overige kosten                                              7.494
Totaal lasten                                           128.969

Saldo baten en lasten                    ./. 113.673
Onttrekking bestemmingsreserve     ./. 113.673
Saldo baten en lasten                                       0

AKBHHH Volledig jaarverslag 2017

 

 

*****

Verslag van het bestuur – 2016

De stichting heeft over 2016 een bedrag van €123.307 onttrokken aan haar bestemmingsreserve.

Het beleidsplan is in 2016 niet aangepast en we hebben de lijn van de afgelopen jaren voortgezet. Totaal hebben we ruim €130.000 gedoneerd aan meerjarige projecten. Bovendien zijn de relaties met de projecten die we steunen, verder versterkt. Hierdoor is er wederzijds vertrouwen en worden de eventuele zorgen die projecten hebben, met ons gedeeld. Daardoor kennen we de projecten goed en lopen we niet weg als het tegen zit.

To Be Worldwide ontving in 2016 de laatste van vijf schenkingen. We zijn blij met de bijdrage die we hebben kunnen leveren. In 2017 zal Piero een afsluitend bezoek aan Ghana afleggen.

Het contract met Home of Hope is verlengd. Wij zullen in ieder geval tot 2019 doorgaan met onze steun. Machteld helpt Home of Hope om de externe communicatie te verbeteren.

                 

Een aantal nieuwe projecten is in 2016 onderzocht. Dit heeft geleid tot een relatie met IMC Basis, waarover meer in 2017. Verder is er een aantal incidentele donaties gedaan voor een totaalbedrag van ruim €16.000 waarvan de VoorleesExpress en Moestuin van Jagtlust vermelding verdienen.

Het bestuur werkt nog altijd onbezoldigd. Er worden geen onkosten door het bestuur in rekening gebracht en ook de bezoeken aan de projecten in het buitenland worden niet door de stichting vergoed.

Conform verwachting heeft Stichting AKBHHH in 2016 geen nieuwe schenking ontvangen. Wel is er een bedrag van €26.400 gestort op de rekening van de stichting. Dit betreft vier scholarships die zijn gedoneerd tijdens de kanthari fundraisingavond in oktober 2015. Het bedrag is in zijn geheel overgeboekt naar de rekening van Braille Without Borders. Een van de donateurs heeft in 2015 toegezegd Braille Without Borders voor een periode van vijf jaar financieel te willen steunen met jaarlijks twee kanthari scholarships (€13.200). De komende drie jaar zal deze schenking gedaan worden aan Stichting AKBHHH en door ons overgeboekt worden naar Braille Without Borders.

De financiële verplichtingen die zijn aangegaan kunnen voor de komende jaren ruimschoots uit de algemene reserve worden voldaan. Deze reserve zal de komende jaren dan ook verder afnemen totdat het gehele vermogen is gedoneerd aan de projecten. Intussen is het beleggingsbeleid erop gericht geen risico’s te nemen. Het vermogen wordt derhalve aangehouden op een spaarrekening bij ABN AMRO.

Hierbij dank ik de medebestuursleden en onze secretaris Weja voor alle inzet in 2016. Ik ben blij dat AKBHHH zulke mooie projecten heeft gevonden, met bevlogen vaandeldragers, en een bijdrage aan een betere wereld heeft kunnen leveren, zowel dichtbij als ver weg.

De financiële positie van de stichting is uitstekend. Ultimo 2016 beschikt de stichting over een liquiditeitssaldo van € 1.006.947, – en een te besteden bestemmingsreserve van € 1.006.947, -.

 

Staat van baten en lasten over 2016 in euro’s:

Baten
Ontvangen giften                                      26.400
Overige opbrengsten                                  6.143
Totaal baten                                             32.543

Lasten
Uitgave giften                                           148.799
Overige kosten                                              7.051
Totaal lasten                                           155.850

Saldo baten en lasten                    ./. 123.307
Toevoeging bestemmingsreserve     ./. 123.307
Saldo baten en lasten                                       0

AKBHHH Volledig jaarverslag 2016

 

 

*****

Verslag van het bestuur – 2015

De stichting heeft over 2015 een bedrag van € 8.059, – onttrokken aan haar bestemmingsreserve.

De stichting heeft in het boekjaar 2015 wederom € 200.000 aan giften ontvangen.

2015 is een goed jaar geweest voor AKBHHH en de projecten die we steunen. Een jaar met veel interactie met verschillende projecten, een mooi afscheid van twee projecten, een bestuurswissel en Weja die de ondersteunende rol van Merel overnam.

Piero is met Marijn op bezoek geweest bij One Acre Fund in Tanzania. Ons beeld van een professionele aanpak met een grote impact op de lokale samenleving is bevestigd en zelfs versterkt. We voelen ons comfortabel met de manier waarop One Acre de boeren helpt om meer productiviteit uit hun land te halen en zo de levensstandaard boven de armoedegrens te tillen met ruimte voor onderwijs van hun kinderen. Onze eerste schenking is naar Burundi gegaan. De  tweede gaat naar Tanzania.

Hans en Piero zijn opnieuw op Borneo geweest om Masarang te bezoeken, dit keer voor de feestelijke opening van een fabriek in Palus die wij financieel mogelijk hebben gemaakt. Het enthousiasme van de dorpelingen is groot. Het leren tappen en een constante stroom aan palmsuiker op gang brengen valt niet mee, maar het team is inmiddels sterk genoeg om te zorgen dat dit gaat slagen. Dit is van groot belang, want de vraag naar de natuurlijke producten groeit, zowel vanuit de lokale markt als internationaal. Ook bezochten wij de Tengkawang fabriek in Tembak waar wij al eerder waren. Inmiddels is de fabriek goed in gebruik en het arsenaal aan nieuwe producten uitgebreid. De vraag naar Tengkawang producten komt maar langzaam op gang. Hier moet extra aandacht aan besteed worden. Nieuwe plannen voor hoe we in 2016 onze relatie verder kunnen versterken zijn in ontwikkeling. Zo willen we er toe bijdragen dat alle kennis die ontwikkeld wordt, systematisch wordt vastgelegd.

In 2015 namen we met een lach en een traan afscheid van de projecten van Natuurmonumenten en kanthari. We zijn niet goed in afscheid nemen, maar hebben dit gedaan met mooie afscheidscadeaus aan de projecten. De beuk bij het theehuis op Schaep en Burg zal daar voor heel lang staan en met de avond in het Filmhuis Bussum heeft kanthari een nieuwe groep van enthousiaste sponsors aangeboord.

Het Benares School Fonds, Home of Hope, Oki en To Be Worldwide hebben ook in 2015 hun belangrijke werk voortgezet en uitgebouwd. Voor bijzonderheden verwijzen wij graag naar hun websites.

Naast de langjarige projecten heeft AKBHHH ook in dit verslagjaar incidentele donaties gedaan waarvan specificaties in het jaarverslag.

In 2015 vond één bestuurswissel plaats. Alou van de Roemer trad na 10 jaar AKBHHH af. Wij danken Alou voor al haar kennis, ervaring en inzet en zijn blij dat Barbara Meijer de vrijgekomen plek in het bestuur heeft willen overnemen. Weja Morsink  heeft de administratieve organisatie en ondersteuning van Merel Kuiper overgenomen. Door al het goede werk van Merel ging dit heel vloeiend.

Het bestuur werkt nog altijd onbezoldigd, er worden geen onkosten door het bestuur in rekening gebracht en ook de bezoeken aan de projecten in het buitenland worden niet door de stichting vergoed.

De jaarlijkse schenking van € 200.000 werd in 2015 voor de laatste keer ontvangen. Er worden door de stichting geen aanvullende fondsen geworven. Wel is er in het verslagjaar een aantal schenkingen van derden binnengekomen t.b.v. kanthari. Deze zijn één op één naar kanthari doorgezet. Liquiditeiten worden aangehouden op een spaarrekening bij ABN AMRO. Het is geen doel van de stichting om het vermogen in stand te houden, dus als er na 2015 geen nieuwe bijdragen worden ontvangen zal AKBHHH in ongeveer 10 jaar de beschikbare bedragen doneren aan de projecten die voldoen aan onze doelstellingen en bij ons passen.

Als voorzitter dank ik alle bestuursleden en Weja, onze secretaris, voor alle inzet, waardoor AKBHHH zo veel goede dingen kan doen.

De financiële positie van de stichting is uitstekend. Ultimo 2015 beschikt de stichting over een liquiditeitssaldo van € 1.131.004, – en een te besteden bestemmingsreserve van € 1.130.254, -.

 

Staat van baten en lasten over 2015 in euro’s:

Baten
Ontvangen giften                               200.000
Overige opbrengsten                            10.338
Totaal baten                                      210.338

Lasten
Uitgave giften                                      200.815
Overige kosten                                       17.582
Totaal lasten                                     218.397

Saldo baten en lasten                   ./.8.059
Toevoeging bestemmingsreserve    ./.  8.059
Saldo baten en lasten                                 0

AKBHHH Volledig jaarverslag 2015

 

 

*****

Verslag van het bestuur – 2014

De stichting heeft over 2014 een bedrag van € 72.447,- toegevoegd aan haar bestemmingsreserve.

De stichting heeft in het boekjaar 2014 wederom € 200.000 aan giften ontvangen.

Sinds de oprichting in 2005 heeft AKBHHH haar manier van werken langzaam ontwikkeld. Inmiddels weten we welke projecten bij ons passen en welke niet. Een portefeuille van tussen de 5 en 10 projecten stelt ons in staat om relaties op te bouwen en een bijdrage te leveren die verder gaat dan geld alleen. Door de vaandeldragers en de andere betrokkenen te leren kennen en de projecten te bezoeken ontstaat een inhoudelijk gesprek over de stand van zaken en de toekomst van de projecten. Wij hechten er waarde aan en de mensen achter de projecten stellen het op prijs.

Hans en Piero zijn op Kalimantan geweest om Masarang te bezoeken, waardoor een goed beeld is ontstaan van het geweldige werk dat Willie Smits met het team verricht. Er is nog veel werk te doen om de ontbossing te stoppen en niemand kan dit alleen, maar Masarang speelt een belangrijke rol, die wij met plezier steunen.

Elsbeth en Piero zijn met de gezinnen op Sri Lanka geweest om Home of Hope te bezoeken. Met Rebecca en Mary-Ann op bezoek bij Alfi en Sharmini is een geweldige ervaring geweest. Honderd kinderen die geen hoop hadden zijn opgenomen in een gemeenschap waar ze iemand zijn en de kans krijgen zichzelf te worden. Home of Hope is bezig met de verankering in de lokale gemeenschap waardoor ook veel kinderen uit de buurt met een fysieke beperking geholpen kunnen worden. Naast de jaarlijkse bijdrage van AKBHHH aan Home of Hope hebben we andere bronnen voor Home of Hope kunnen aanboren, waardoor de onzekerheid over het jaarlijks bijeen te brengen bedrag is afgenomen.

In 2014 is de laatste schenking aan Natuurmonumenten gedaan ter ondersteuning van het werk aan Jagtlust. Met veel plezier hebben we jarenlang bijgedragen aan het Herstelplan Buitenplaatsen in ’s-Graveland. De buitenplaatsen vormen een belangrijk natuurhistorisch gebied waar jaarlijks tienduizenden recreanten genieten van de natuur en cultuurhistorie.

Het Benares School Fonds, Oki en To Be Worldwide hebben ook in 2014 hun belangrijke werk voortgezet en uitgebouwd. Voor bijzonderheden verwijzen wij graag naar hun websites.

In 2014 zijn we gestart met een nieuw project in Oost Afrika. Het One Acre Fund steunt kleine boeren met kunstmest en training waardoor de boeren in staat zijn de productiviteit van hun land substantieel te vergroten. Hierdoor kunnen hun kinderen naar school in plaats van mee te moeten helpen om in het levensonderhoud te voorzien. De boeren lenen het geld voor de aankoop van de kunstmest en betalen dit in een beperkt aantal jaren terug. AKBHHH is gestart met de steun van het project in Burundi. In 2015 staat een bezoek aan dit project gepland.

Naast de langjarige projecten heeft AKBHHH ook in dit verslagjaar een beperkt aantal kleine incidentele donaties gedaan.

In 2014 vond 1 bestuurswissel plaats. Ivo Verheijden trad na 9 jaar af. Wij danken Ivo voor al zijn inzet en zijn blij dat Jop Ubbens de vrijgekomen plek in het bestuur heeft willen overnemen. Het bestuur werkt nog altijd onbezoldigd, er worden geen onkosten door het bestuur in rekening gebracht en ook de bezoeken aan de projecten in het buitenland worden niet door de stichting vergoed.

De jaarlijkse schenking van € 200.000 werd in 2014 voor de voorlaatste keer ontvangen. Er worden door de stichting geen fondsen geworven. Liquiditeiten worden aangehouden op een spaarrekening bij ABN AMRO. Het is geen doel van de stichting om het vermogen in stand te houden, dus als er na 2015 geen nieuwe bijdragen worden ontvangen zal AKBHHH in ongeveer 10 jaar de beschikbare bedragen doneren aan de projecten die voldoen aan onze doelstellingen en bij ons passen.

We zijn blij dat onze website in 2014 live is gegaan. De projecten staan centraal en een breder publiek kan via de website kennis maken met de vaandeldragers die voor ons de inspiratiebron vormen voor onze steun.

Als voorzitter dank ik alle bestuursleden en Merel Kuiper, onze secretaris, voor alle inzet, waardoor AKBHHH zo veel goede dingen kan doen.

De financiele positie van de stichting is uitstekend. Ultimo 2014 beschikt de stichting over een liquiditeitssaldo van € 1.138.313,- en een te besteden bestemmingsreserve van eenzelfde bedrag.

 

Staat van baten en lasten over 2014 in euro’s:

Baten
Ontvangen giften                              200.000
Overige opbrengsten                          13.144
Totaal baten                                  213.144

Lasten
Uitgave giften                                     125.990
Overige kosten                                     14.707
Totaal lasten                                 140.697

Saldo baten en lasten                     72.447
Toevoeging bestemmingsreserve      72.447
Saldo baten en lasten                       0

AKBHHH volledig jaarverslag 2014

 

*****

 

Verslag van het bestuur – 2013

De stichting heeft in het boekjaar 2013 wederom € 200.000 aan giften ontvangen.

In 2013 heeft AKBHHH zich met name bezig gehouden met het intensiveren van de relaties met de bestaande projecten. Dit heeft geleid tot een nieuwe bijdrage aan het Benares School Fonds. Dit geld is besteed aan de bouw van nieuwe klaslokalen waardoor de Little Stars School in Benares ook onderwijs aan groep 11 en 12 kan aanbieden.

De schenking aan Braille Without Borders is de laatste in de reeks geweest. We zijn blij dat we een aantal jaren hebben kunnen bijdragen aan het opleidingsinstituut in Kerala (ook in India). Een groep social entrepreneurs met een achterstand uit verschillende landen heeft daar een opleiding gevolgd die hun steunt in het maken van een verschil in eigen land.

Natuurmonumenten heeft weer belangrijke stappen gezet in het Herstelplan Buitenplaatsen. In 2013 waren Bantam en Boekesteyn aan de beurt.

De relaties met To Be Worldwide, Home of Hope, Oki en Masarang zijn verder uitgebouwd. Nieuwe projecten werden geëvalueerd, maar dit heeft in 2013 niet tot nieuwe commitments geleid. Wel is er weer een aantal kleinere eenmalige schenkingen gedaan.

Er hebben zich in 2013 geen bestuurswisselingen voorgedaan.

Voor 2014 wordt verwacht dat een zelfde bedrag aan giften wordt ontvangen. De verwachte schenkingen aan projecten zijn iets hoger waardoor we verwachten dat de bestemmingsreserve iets af zal nemen.

De financiële positie van de stichting tenslotte is uitstekend. De stichting heeft over 2013 een bedrag van € 44.377 toegevoegd aan haar bestemmingsreserve. Ultimo 2013 beschikt de stichting over een liquiditeitssaldo van € 1.065.866,- en een te besteden bestemmingsreserve van dezelfde omvang.

 

Staat van baten en lasten over 2013 in euro’s:

Baten

Ontvangen giften                                                                    200.000

Overige opbrengsten                                                                15.913

Totaal baten                                                                           215.913

 

Lasten

Uitgave giften                                                                           162.275

Overige kosten                                                                              9.261

Totaal lasten                                                                            171.536

 

Saldo baten en lasten                                                       44.377

Toevoeging bestemmingsreserve                                            44.377

Saldo baten en lasten                                                                       0

AKBHHH volledig jaarverslag2013

 

*****

 

Verslag van het bestuur – 2012

In 2012 zijn verbintenissen met drie nieuwe projecten aangegaan. Daarnaast zijn een aantal bestaande relaties verder uitgebouwd en zijn er een aantal kleinere eenmalige schenkingen gedaan.

AKBHHH heeft een donatie van €200.000 ontvangen. Er is in totaal €194.250 aan giften toegekend en er is €24.592 toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Het bestuur heeft giften toegekend en uitbetaald aan de volgende goede doelen:

Projecten waarmee meerjarige relaties al voor 2012 zijn aangegaan:

 • Stichting Benares Schoolfonds
 • Vereniging Natuurmonumenten (Herstelplan Buitenplaatsen)
 • Foundation Braille Without Borders, Kanthari

Projecten waarmee in 2012 langjarige relaties zijn aangegaan:

 • Are & Bee Connections, Home of Hope
 • Stichting To Be Worldwide
 • Stichting Masarang. Project Sintang

Projecten die in 2012 éénmalig zijn gesteund:

 • Stichting Amfortas Fiesten4Fietsen
 • Lion Heart Foundation
 • Stichting Buckaroo
 • Stichting Alpe d’Huzes
 • Run Human Rights Watch