projectDoelstellingen en Beleidsplan

Doelstelling
Stichting AKBHHH is opgericht in 2006 en heeft als doel “het steunen van projecten die het algemeen belang dienen op het gebied van natuur, onderwijs, gezondheidszorg en ontwikkelingshulp en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.”

Beleid
Gedurende de periode 2006 tot heden heeft Stichting AKBHHH jaarlijks een gift ontvangen van haar oprichters. Naast deze verkregen giften zijn er geen verdere fondsen geworven. Het geld staat zoveel mogelijk op een spaarrekening bij ABN-AMRO en wordt niet belegd.

De bestuursleden van Stichting AKBHHH ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inspanningen betreffende de stichting. Ook worden gemaakte onkosten niet vergoed.

Portefeuille
Stichting AKBHHH richt zich op relatief kleine en transparante projecten in binnen- en buitenland waarbij zij met een schenking een wezenlijk verschil kan maken. De initiatiefnemer van een project, de zogenaamde ‘vaandeldrager’, speelt een belangrijke rol in de besluitvorming om een project financieel te steunen.

Werkwijze
Stichting AKBHHH werkt niet met aanvragen, maar zoekt zelf naar geschikte projecten. Hierbij worden de volgende criteria in acht genomen:
· Het project moet passen binnen de doelstelling van Stichting AKBHHH;
· Er moet een klik zijn met de vaandeldrager van het project;
· Middels een schenking moet een wezenlijke bijdrage geleverd kunnen worden zonder dat het project afhankelijk wordt van Stichting AKBHHH;
· Er moeten goede afspraken gemaakt kunnen worden over documentatie en rapportage;
· Het project moet voldoen aan de door ANBI gestelde richtlijnen.

Na een onderzoeksperiode wordt besloten of een overeenkomst (van meestal een aantal jaren) wordt aangegaan. In een contract wordt vastgelegd waar de schenking aan besteed wordt en hoe er gerapporteerd wordt.

De betrokkenheid van Stichting AKBHHH bij de projecten is groot. Naast het bieden van financiële steun proberen wij ook verschil te maken door kennis te delen, te adviseren, samen te werken en eventueel het eigen netwerk aan te boren ten gunste van het project. Hiermee hoopt Stichting AKBHHH een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de verdere groei, ontwikkeling en/of stabiliteit van een project.

Naast het opbouwen van lange termijn relaties steunt Stichting AKBHHH incidenteel ook goede doelen/ projecten middels een kleinere schenking (zgn. ‘incidentals’). Ook hierbij ziet het bestuur er strikt op toe dat de schenkingen passen binnen de doelomschrijving van de stichting. Veelbelovende incidentals komen in de AKBHHH-kraamkamer en kunnen na één tot twee jaar doorgroeien tot meerjarig project.

Gestreefd wordt naar een portefeuille van zo’n zes tot acht meerjarige projecten en enkele incidentals, waarvan de verhouding nationaal versus internationaal respectievelijk 35% en 65% is.